Agraïments

 

Agropecuaria del Segrià, SA

Ampa Col·legi Claver

Associació Antisida

Associació d'àntics alumnes CASP - del Sagrat Cor de Jesús (Premi Carrasco i Formiguera)

Autovidres Lleida, SL

Banc del Temps

Banc Farmacèutic

Casa Andalusia de Lleida

Casal Loiola

CECELL

CLECE

Col·legi Claver

Col·legi Enginyers Tècnics Agrícoles

Compañía de Jesús

Comunitat de Jesús

Comunitat Raïmat

Comunitat de Vida Xavier (CVX)

Coques Cavallers

Cor de Cambra Caterva de la Seu d'Urgell

Cursa de La Cirera Corbins

Decatlhon España, SL

Depas tademoniato

Eco River, SL

Ecoveritas, SA

El Bon Forner

Escola Música Arts Musicals

Escola Oficial Idiomes Lleida

Farmàcia Gilabert Esteve (Agramunt)

Farmàcia Manso

FCVS

FECOLL

Forn Joan March

Fundació Realdreams

Fundació Sorigué

Gimnàs Lleida, SL

Grup Ambdós

Institut d'Estudis Ilerdencs

J .A. Romero Polo, SA

Missioneres Auxiliars de l 'Església

Montse Larios Rodriguez

Natural Òptics - Easy Optik

Obra Social La Caixa

Parròquia Sant Ignasi de Loiola

Pastisseria Tugues

Petit Cor de la Catedral de Lleida

Postureig de Lleida

Ramalu, SCCL (Pio-Pollo)

Sala Indecor (San Do Way )

Supermercat s ALDI

Supermercats Pujol, SL

Tiger Stores Spain, SL

Veus Unides d'Almacelles

XUP-XUP: (Cauet del Segrià, Lo Tall, Amics del Bacallà, Raco del Riu, El Sogall i Societat Caliu Ilerdenc)

 

... i 280 persones subscriptores o fent donatius. I moltes altres que aporten aliments o fan aportacions anònimes.
o
p
e
c
u
a
r
i
a
d
e
l
S
e
g
r
i
à
,
S
A
A
m
p
a
C
o
l
.
l
e
g
i
C
l
a
v
e
r
A
s
s
o
c
i
a
c
i
ó
A
n
t
i
s
i
d
a
A
s
s
o
c
i
a
c
i
ó
d
'
à
n
t
i
c
s
a
l
u
m
n
e
s
C
A
S
P
-
d
e
l
S
a
g
r
a
t
C
o
r
d
e
J
e
s
ú
s
(
P
r
e
m
i
C
a
r
r
a
s
c
o
i
F
o
r
m
i
g
u
e
r
a
)
A
u
t
o
v
i
d
r
e
s
L
l
e
i
d
a
,
S
L
B
a
n
c
d
e
l
T
e
m
p
s
B
a
n
c
F
a
r
m
a
c
è
u
t
i
c
C
a
s
a
A
n
d
a
l
u
s
i
a
d
e
L
l
e
i
d
a
C
a
s
a
l
L
o
i
o
l
a
C
E
C
E
L
L
C
L
E
C
E
C
o
l
.
l
e
g
i
C
l
a
v
e
r
C
o
l
.
l
e
g
i
E
n
g
i
n
y
e
r
s
T
è
c
n
i
c
s
A
g
r
í
c
o
l
e
s
C
o
m
p
a
ñ
í
a
d
e
J
e
s
ú
s
C
o
m
u
n
i
t
a
t
d
e
J
e
s
ú
s
C
o
m
u
n
i
t
a
t
R
a
ï
m
a
t
C
o
m
u
n
i
t
a
t
d
e
V
i
d
a
X
a
v
i
e
r
(
C
V
X
)
C
o
q
u
e
s
C
a
v
a
l
l
e
r
s
C
o
r
d
e
C
a
m
b
r
a
C
a
t
e
r
v
a
d
e
l
a
S
e
u
d
'
U
r
g
e
l
l
C
u
r
s
a
d
e
L
a
C
i
r
e
r
a
C
o
r
b
i
n
s
D
e
c
a
t
l
h
o
n
E
s
p
a
ñ
a
,
S
L
D
e
p
a
s
t
a
d
e
m
o
n
i
a
t
o
E
c
o
R
i
v
e
r
,
S
L
E
c
o
v
e
r
i
t
a
s
,
S
A
E
l
B
o
n
F
o
r
n
e
r
E
s
c
o
l
a
M
ú
s
i
c
a
A
r
t
s
M
u
s
i
c
a
l
s
E
s
c
o
l
a
O
f
i
c
i
a
l
I
d
i
o
m
e
s
L
l
e
i
d
a
F
a
r
m
à
c
i
a
G
i
l
a
b
e
r
t
E
s
t
e
v
e
(
A
g
r
a
m
u
n
t
)
F
a
r
m
à
c
i
a
M
a
n
s
o
F
C
V
S
F
E
C
O
L
L
F
o
r
n
J
o
a
n
M
a
r
c
h
F
u
n
d
a
c
i
ó
R
e
a
l
d
r
e
a
m
s
F
u
n
d
a
c
i
ó
S
o
r
i
g
u
é
G
i
m
n
à
s
L
l
e
i
d
a
,
S
L
G
r
u
p
A
m
b
d
ó
s
I
n
s
t
i
t
u
t
d
'
E
s
t
u
d
i
s
I
l
e
r
d
e
n
c
s
J
.
A
.
R
o
m
e
r
o
P
o
l
o
,
S
A
M
i
s
s
i
o
n
e
r
e
s
A
u
x
i
l
i
a
r
s
d
e
l
'
E
s
g
l
é
s
i
a
M
o
n
t
s
e
L
a
r
i
o
s
R
o
d
r
i
g
u
e
z
N
a
t
u
r
a
l
Ò
p
t
i
c
s
-
E
a
s
y
O
p
t
i
k
O
b
r
a
S
o
c
i
a
l
L
a
C
a
i
x
a
P
a
r
r
ò
q
u
i
a
S
a
n
t
I
g
n
a
s
i
d
e
L
o
i
o
l
a
P
a
s
t
i
s
s
e
r
i
a
T
u
g
u
e
s

ARRELS SANT IGNASI | Avda. de Madrid 7, 2n dreta 25002 Lleida | T. 973 289 000 | info@arrelssantignasi.cat